Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w XXV-ej jubileuszowej edycji Konkursu:
NAJLEPIEJ OŚWIETLONA GMINA I MIASTO 2023 ROKU
NAJLEPSZA INWESTYCJA OŚWIETLENIOWA 2023 ROKU

Konkurs ma na celu propagowanie oszczędności energii elektrycznej poprzez zastosowanie elektro-oszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz promowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia w dużych i małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym. Promuje liderów efektywności energetycznej poprzez przyznawanie dyplomów za elektro-efektywność wykonanej inwestycji oświetleniowej przy uwzględnieniu obowiązujących standardów oświetleniowych.

Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak
i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST.

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli (sołectwa, dzielnice, osiedla, gminy, powiaty, miasta, województwa itp.), a także przez inwestorów, biura projektowe oraz dostawców sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.

Zgłaszane do Konkursu inwestycje oświetleniowe powinny być wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu. Ocenie podlegają inwestycje oświetleniowe zarówno dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe – stanowiące o istocie rozwiązania architektonicznego, czy też urbanistycznego.

Przedmiotem Konkursu są także inwestycje oświetleniowe zewnętrzne oraz inwestycje wykonane wewnątrz obiektów o różnym charakterze i przeznaczeniu, w tym również w obiektach przemysłowych.

Nagrody przyznawane są w 6-ciu kategoriach. W każdej kategorii przyznana zostanie Pierwsza, Druga
i Trzecia Nagroda oraz Wyróżnienia. Zgłaszającym do Konkursu inwestycje Komisja Konkursowa przyzna także Dyplomy Liderów elektro-efektywności za wykonane inwestycje oświetleniowe wykazujące oszczędności energii elektrycznej.

Spośród laureatów Pierwszej Nagrody, zgłoszonych przez Jednostki Samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz przez nie nadzorowane, wybrany zostanie laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta 2023 Roku”.

Spośród zgłoszeń nadesłanych przez urzędy gmin wiejskich wybrany zostanie laureat, któremu przyznany zostanie tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy Wiejskiej 2023 Roku”.

Spośród laureatów Pierwszych Nagród we wszystkich kategoriach wybrany zostanie laureat, któremu przyznany zostanie tytuł „Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2023 Roku”.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 31 stycznia 2024 r. podczas specjalnej gali na terenie Expo XXI w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są w postaci Formularza zgłoszeniowego.

Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela biuro PZPO: tel. 22/ 843-20-19, mail: biuro@pzpo.pl

Zapraszamy do udziału!