W dniu 19 maja br. w Hotelu Residence, w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności PZPO za 2022 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Odbyły się wybory prezesa Zarządu,
a następnie nowego Zarządu PZPO, na kadencję 2023 – 2027. W dalszej części obrad oceniono sytuację polskiego przemysłu oświetleniowego, współpracę z organami i instytucjami państwowymi, organizacjami branżowymi oraz organizacjami międzynarodowym. W wyniku dyskusji, wytyczono cele i kierunki działań Związku na najbliższy okres.

Prezesem Zarządu został wybrany Pan Marek Orłowski.

Skład Zarządu PZPO:

Marek Orłowski                     Prezes
Arkadiusz Chmiel              Wiceprezes
Mirosław Sekuła                Wiceprezes
Damian Wojnarowski        Wiceprezes
Janusz Kobylak                członek Zarządu
Przemysław Kowalczyk    członek Zarządu
Wojciech Starowiejski       członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Jacek Bieniak            Przewodniczący
Wiesław Bluma            członek KR
Jerzy Mateusz Zając    członek KR

W dalszej części nastąpiła część prezentacyjna Walnego Zgromadzenia.

Dr inż. Marek Kurkowski przedstawił i omówił wymagania dla sprzętu oświetleniowego, na które powinni zwrócić szczególną uwagę jego producenci i dostawcy, w kontekście aktualnych wymagań normatywnych oraz wytycznych organów kontroli.

Pani mgr psycholog Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz omówiła sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy przez właścicieli i zarządzających firmami.
Obrady Walnego Zgromadzenia zakończyły się wspólnym obiadem.

Po południu, uczestnicy wzięli udział w części integracyjnej spotkania. Było to niestandardowe zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, a także w spektakl „Zaręczony pogrąŻony” w Teatrze Komedia.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia dziękujemy za bardzo aktywny udział w spotkaniu co  na pewno przyczyni się do wzmocnienia działań  Związku i ułatwi pracę jego nowo wybranych władz.