W dniu 8 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła programu pod nazwą “Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” z budżetem 5,5 mld zł.

Program ma przeciwdziałać negatywnym skutkom wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

Szacuje się, że do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm.

Będzie on obejmował szeroką grupę przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne skutki związane ze drastycznym wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w 2023 r. (w stosunku do roku 2021).

Przedsiębiorcy z sektorów energochłonnych będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca mający produkcję przemysłową energochłonną, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności. Nabór wniosków ma się rozpocząć jeszcze w sierpniu 2023 r.

W przypadku pomocy podstawowej, do jej uzyskania uprawnione będą wszystkie firmy z branż energochłonnych, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej. Kwota pomocy podstawowej wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4mln euro, liczonych łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za I-sze i za II-gie półrocze 2023 r. w formie refundacji. Pomoc zwiększona będzie wypłacana w formie zaliczki za cały 2023 r.

Czas trwania naboru ma wynosić dwa tygodnie od dnia jego rozpoczęcia a operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i to do niego trzeba będzie kierować elektroniczne wnioski o wsparcie.